Forum Online Indonesia
کشتی داما کیش - Printable Version

+- Forum Online Indonesia (http://forumpkv.com)
+-- Forum: Adult XXX Area 17+ (http://forumpkv.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Cewek Indonesia - IGO (http://forumpkv.com/forumdisplay.php?fid=4)
+---- Forum: Gambar Cewek Indonesia IGO (http://forumpkv.com/forumdisplay.php?fid=14)
+---- Thread: کشتی داما کیش (/showthread.php?tid=13558)کشتی داما کیش - uysah97 - 03-14-2018

کشتی داما کیش
یکی کشتی سنگالی در سال 1384 به دلیایل نامشخصی در آب های نیلگون خلیج فارس غرق شد. این کشتی یک کشتی باربری بود که در هنگام آبگیری موتور خانه فقط اعلام وضعیت اضطراری نمود و فردای آن غرق شد. با وجود اینکه مدت طولانی از غرق شدن آن نمی گذرد اما به یکی از زیستگاه های آبزیان تبدیل شده است و مکان مناسبی برای غواصی گردشگران عزیز.
مسافرین تور کیش که به دنبال ماجراجویی هستند می توانند در زمان غواصی خود بهترین لذت را ببرند.
 
 
[Image: didni-dama11.jpg]